వ్యర్థానికి అర్థం

బానిసత్వమే నేర్పిందో
బద్దకమే నేర్పిందో
ముందు చూపే లేదు
ఆశ తీరే దారి కానరాదు
వూహల విశ్వాంతరాళంలో పేక మేడలే కడుతూ
గాలి పాటలు పాడుకుంటూ
ఏ తుఫాను గాలికో కొట్టుకు పోతావు
ప్రపంచానికి మరో రోజు గడచిపోతుంది
నీ లాంటి వ్యర్థమైన కథ మరోటి మొదలౌతుంది