పేగుబంధం

గుండెలోని ఓ చిన్ని రాగం
తల్లి నేర్పిన మమతానుబంధం
నిదురరాని ఓ ఘడియలోన
నిశీధి పాలించు నిశ్శబ్దసీమలోన
కంటి ఎదుట నిలుస్తుంది
దూరమున్న ఆ పేగుబంధం
ఓ పలుకరింపుకు తపించునో
ఓ చిన్ని మాటకై ఎదురుచూచునో
ఏడు సముద్రాల ఆవల ఏచొట నుంటివో
ననుచు ఆ తల్లి వేయి దేవుళ్ళను మ్రొక్కుచుందునో
తల్లీ నీ దరికిచేరి సేవచేయు భాగ్యమ్ము
నాకిమ్మని ఆ దేవుని నే కోరుచుంటి

మరో ఉదయం

తెల తెల వారుతూంది
ఆకాశం క్రొత ఉదయాన్ని ఆవిష్కరించబోతున్నది
చిత్రకారుడి ఊహలు
రూపం దాల్చినట్లు
ప్రపంచమంతా చీకటి వెలుగుల మిశ్రమం
అక్కడక్కడా శీతాకాలపు చలిమంటలు
చలిమంటల నుండి ఎగసే పొగలన్నీ
నింగి నుండి నేలకు జారిన రహదారులల్లెవున్నాయి
చల్లని గాలి తెమ్మెరలు తాకి మేని పులకరిస్తోంది
ఉషాకాంతుల పలుకరింపులతో
జగత్తు నిండా వెలుగు నిండిపోతూంది
చీకటి పారిపోయింది
ఆశలన్నీ నిజమయ్యె మరో ఉదయం మొదలయ్యింది