యుగాది

వసంతం అరుదెంచింది
వేకువ పులకించింది
క్రొత్త ఉగాది పలుకరించింది
లేత పచ్చ మామిడి పిందెలు
విరగబూసిన వేప పూత
ప్రకృతికి అలంకార శోభితమై
ఉగాదిని స్వాగతిస్తున్నాయి
తెలుగు సంస్కృతిలో భాగమై
జీవితపు సారాన్ని పంచిన వేదికై
జీవితంలో నిత్య వేడుకై
ఙ్ఞాపకాలు గుర్తుకు తెస్తూ
రుచుల కలగలుపు లాంటిదే జీవితానుభవమంటూ
ప్రభవిస్తోంది యుగాది
ఇది తెలుగు నేల తరించు పండుగ
మనసున నిలిచిపోవు నిండుగ
ఈ ఉగాది పండుగ