జారే కన్నీటి శాపం

ఊపిరి నిప్పుల శగలన్నీ
ఉప్పెనలా ప్రవహిస్తాయి
గుండెల్లో రగిలే బడబాగ్నులు
ద్రవించే లావా ప్రవాహాలైతాయి
ఒక్క చూపుతోనే ప్రపంచం కాలి బూడిదవుతుంది
ఆవేశం కన్నా ఎక్కువ
అణు విస్ఫొటనం కన్నా ఎక్కువ
జీవం లేక జారే కన్నీటి శాపం

సర్వధారి ఉగాది శుభాకాంక్షలు

మిత్రమా
తేట తెలుగు మాటలోని తీయదనం తెలుసు నీకు
మాతృ భాష మరచిపోకు
ఉగాది పచ్చడి తీపి చేదులు తెలుసు నీకు
ఉగాది పండుగ మరచిపోకు
దూరం లో వున్నా నా మనసు తెలుసు నీకు
మన ఈ స్నేహం మరచిపోకు