దీపావళి

వికసిత హృదయాల
తీపి సంబరం,
ఆకసానికి ఎగసిన
తారా జువ్వల సంరంభం,
నృత్య గీతికల కోలాహలం
కలగలిసిన సంభ్రమం ఈ దీపావళి!!
వెలుగు పూల తోరణాల దీపావళి
హృదయాలలో మ్రోగె అనంద రవళి
ఈ దివ్వెల నవ్వుల ముందు వెల వెల బోతుంది అ పాల వెల్లి

ఊహల వర్షం

నీ కన్నుల
మెరిసిన ఓ వెన్నెల
నా మనసు నిండుగ విరిసింది
వేకువ పలికిన రాగమల్లె
నా గుండె లోతును తాకింది
లిఖించలేని మౌన రాగం
సాగర కెరటమై ఎగసింది
రేయీ పగలు కురిసే ఈ ఊహల
వర్షంలో ఇంకొంచెం ఆడాలి
కలలాగ సాగే ఈ పయనం
అవిశ్రాంతంగా కొనసాగాలి