వెలుగు - చీకటి

చీకటి తో పోరాటం
వెలుగు కై ఆరాటం
తరం తరం ఈ యుద్ధం నిరంతరం
వెలుగు రేఖలతో మన ప్రపంచం నిండాలంటే
స్వేదబిందువుల ఉప్పెన తప్పనిసరి
అలుపెరుగక శ్రమించితే మరి
అన్ని కష్టాలు సలాం అంటూ
మనముందు గులామౌతాయి