ఆమ్మ పాడే లాలి పాట

అమ్మ పాడే లాలి పాట
చల్లని దీవెనల వెన్నెల బాట
వీనుల విందైన ఆ పాట వింటూ
నిదురలోకి జారిపోతాను
ఈ ప్రపంచాన్నే మరచిపొతాను
కలల దొంతరల్లో తేలిపోతాను
చుక్కల్లో రాజునై విహరిస్తాను
అమ్మ ప్రెమంతా అందులో చూశాను
ఆమ్మ లాలి పాట
గుండెకి ధైర్యం చెబుతుంది
అనుక్షణం నీవెంటే ఉన్నానంటుంది
కలతలన్నీ మరచి కంటి నిండా నిద్దరోమంటుంది
ఎన్నెన్ని మమతానుబంధాల పూలతోట
ఆమ్మ పాడే లాలి పాట
---------
లాలి పాట పాడే ప్రతి అమ్మకి వేనవేల కృతఙ్ఞతలు

ఆ బాల్యం కావాలి

అక్కడక్కడా శీతాకాలపు చలిమంటలు
చలిమంట చుట్టూ స్నేహితులు
వెచ్చగా చలి కాచుకుంటూ
స్నెహితులతో కబుర్లాడుకుంటూ
ఆగి పోయె కాలం
చిన్ని చిన్ని పోట్లాటలు
చెమ్మగిల్లె కన్నులతొ తిరిగి కలిసిపోవడాలు
చిరునవ్వుల గుభాళింపులతో
నిండిపోయిన పుటలు
నాలుక పై కరిగి పోయె
అమ్మ చెసిన రవ లడ్డూలాగా
ఎంత తీయటి ఙ్నాపకం
ఆ బాల్యం కావాలి
మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలి