విపత్తు సృష్టించిందీ చక్రవాకం

అలలతో కొట్టి
కలలు పోగొట్టి
పొలాలు చుట్టు ముట్టి
ప్రజల కడుపు గొట్టి
విపత్తు సృష్టించిందీ చక్రవాకం

ఒడ్డున పడవ లేదు
గుడిసె పై కప్పు లేదు
కడవ లోన నీరు లేదు
కంటినిండ కునుకు లేకుండా
విపత్తు సృష్టించిందీ చక్రవాకం

చెట్లు విరిగిపడి
స్తంబాలు తిరిగిపడి
వాహానాలు ఎగిరిపడి
ఊహించ నలవిగాకుండా
విపత్తు సృష్టించిందీ చక్రవాకం

గుడి ముంపు బడి ముంపు
తలలు వాల్చిన గుంపు
కలలు కూల్చిన ముప్పు
చెరగని కష్టాల రచింపు
విపత్తు సృష్టించిందీ చక్రవాకం

దారులన్నీ నీట నిండి
ప్రజకంట కన్నీరు నిండి
ఇళ్ళలోన నీరు నిండి
జీవితాన కష్టాలు దండి
విపత్తు సృష్టించిందీ చక్రవాకం

నేను నిరాశను-నీ నీడను!!

ఏ వాలే ప్రొద్దులోనో నేను మిగిలేవుంటాను
ఏ రగిలే గుండెలోనో నే పాటనై పొంగుతుంటాను
కడలి మధ్య ఒడ్డుకై వెదుకుతుంటాను
కడతేరని బాదలన్నీ చుట్టు ముడితే
పొరలే ఏడుపులో భాగమౌతాను
నేను నిరాశను-నీ నీడను!!

మరపురాని ఓటమికి జైకొడుతూ 
దీపం చుట్టి చుట్టి రాలే పురుగునౌతాను
ముళ్ళ మధ్య పెరగకుండానే ఒరిగిన ఆకునౌతాను
చెరిగిన కలల వాకిట చేరి నిస్తేజమై
ఓడిపోతూ అబధ్ధాన్ని గెలిపిస్తాను
నేను నిరాశను-నీ నీడను!!

చీకటి రాతిరి నలుపు దుప్పట్లు కప్పుకొని
వెక్కిరించే భయాలను తోడు చేసుకుంటాను
తిరిగిరాని కాలాన్ని కలల మేఘాలపై పొంచి
వెక్కిరిస్తాను
నేను నిరాశను-నీ నీడను!!

ఆశలని ఊరించే కోరికలని తరిమికొడతాను
వైరాగ్యాన్ని నిండు మిత్రునిగా అక్కున చేర్చుకుంటాను
నేడు నాటిన చిన్ని ఆశను
రేపే వెలికి తీసి ఎందుకు చివురించలేదని ప్రశ్నిస్తాను
నేను నిరాశను-నీ నీడను!!