స్వేదంలో మోదం

స్వేదంలో మోదం దాగుంది
నిర్వేదంలో ఖేదం మిగిలుంది
విజయాల బాట పట్టాలంటే
క్రొత్త ఆశలు చిగురించాలి
కలల షికారులు తగ్గించాలి
మొదటి అడుగుకై అలోచిస్తూ
సంవత్సరాలు గడిపేసి
గమ్యం చెరిపేసి
నీనుండి నీవే దూరంగాపారిపోకు
ఈ చిన్ని జీవితం వ్యర్థం కానీయకు
పోరాటం నీ వంతు
క్షణ క్షణం పరిణితి సాధించు