నీ స్నెహం!!

నీ ప్రక్కన కూర్చుని
ఈ ప్రపంచాన్ని వీక్షిస్తే
ఈ ప్రపంచమంతా
అనుబంధాల అల్లికలా అనిపిస్తుంది
చీకట్లు ముసిరిన నా మనసులో
చిరు దీపం వెలిగినట్లనిపిస్తుంది
కన్నీరు నిండిన కష్టాలన్నీ
దూది పింజలై తేలిపోతాయి
కలిసి చేసిన ప్రతి పని
ఆ పాత మధురమై
తీపి ఙ్ఞాపకమైతుంది
జీవిత బాటసారులమై
పయనించే దారులు వేరైనా
నీ స్నేహం నాకు నేను సాధించుకున్న
అత్యంత విలువైన బహుమానం
మాటలకందని మహోన్నత
మధుర భావాల మహా సాగరం
ఎల్లలు లేని బంధాల సువిశాల ఆకాశం
విశ్వాంతరాళంలో మెరుస్తున్న నక్షత్రాల సమాహారం
నీ స్నెహం!!