శ్రీ దుర్ముఖి నామ యుగాది శుభాకాంక్షలతో

నిదురలో పలుకునది తెలుగు
చివుక్కుమన్న మనసు ఒలికేది తెలుగు
బాల్య స్నేహితుని పలుకరింప వచ్చేది తెలుగు
సంభ్రమాశ్చర్యాన గొంతునూరేది తెలుగు

మాతృభాష మనదన్న భాష
ఏబది ఆరు అక్షరాల శబ్ద సంకలన మాల
భావ వ్యక్తీకరణకు సర్వ శబ్దములొక్కచోట చేరిన సాహిత్యపు సిరి వెన్నెల
ముప్పది రెండు వేల అన్నమయ్య కీర్తనల శొభాయమాన
సంగీత రసమయ ఇంద్రనీల

మన పలుకు మూలమ్ము తెలుగు
శతబ్దాల సంప్రదాయ వాహిని తెలుగు
ప్రపంచమంతా విస్తరించిన తెలుగువాడి జీవనాడి తెలుగు
పల్కినకొద్దీ తేనెలూరు
చదివినకొద్దీ చైతన్యమొనరు
వ్రాసినకొద్దీ కథ కవితలూరు
మహా వటవృక్షమ్ము తెలుగు

నేటి తరానికి నేర్పిస్తే సంస్కారం పెరుగుతుంది
రేపటి తరానికి నేర్పిస్తే సంస్కృతి మిగులుతుంది
భవిష్యత్తు తరాలకి నేర్పిస్తే నా జాతన్న తీయని భావన వెలుగుతూనే ఉంటుంది
యుగాది కాలంతరాలు దాటి పయనిస్తూనేఉంటుంది

అందమైన తెలుగు
సుందరమైన తెలుగు
వేమన శుమతీ నీతుల తెలుగు
పోతన వండిన భాగవతపు తెలుగు
తిక్కన నన్నయ యఱ్ఱనల భారతపు తెలుగు
రాయల ఆముక్త మాల్యదలో నిండిన తెలుగు
కృష్ణ శాస్త్రి కవితలలో ఊయలలూగిన తెలుగు
ఎంకి పాటలలోని తెలుగు
శ్రీశ్రీ కలాన దున్నిన తెలుగు
శ్రీనాధ కవిని సార్వభౌముని చెసిన తెలుగు
మహా మహోన్నత భాష మన తెలుగు