మరి ఎక్కడ మన అత్మ గౌరవం?

అప్పుడు విభజించద్దంటూ మోకరిల్లి
ఇప్పుడు నిధులకై తల్లడిల్లి
కేంద్రం ముందు బిచ్చమెత్తుకుంటుంటే
మరి ఎక్కడ మన అత్మ గౌరవం?

బొంకయ్యల పిచ్చి కూతలు
బోడీల వాగ్ధానపు బూటకాలు
బాబులు నడిపిస్తున్న నాటకాలు
రెండేండ్లు ఆ బురదలో పొర్లి పొంగిపోతుంటే
మరి ఎక్కడ మన అత్మ గౌరవం?

విభజన ఆపలేక
రాజధానికి దిక్కులేక
నడిదారిలో నిలిపిన
ఈ రాజకీయ రొచ్చులో రగిలిపోతుంటే
మరి ఎక్కడ మన అత్మ గౌరవం?

విభజన ఆపలేనప్పుడే తెలిసింది
మన ఆరంభ శూరత్వం
ఇప్పుడు ప్రత్యెకహోదాకై ఏం పీకలేని
మహా గొప్ప వారసత్వం
మరి ఎక్కడ మన అత్మ గౌరవం?

త్రుప్పు పట్టిన ఆయుధాలు ఏమి లేపుతారులే
కప్పు కింద కూర్చుని పప్పు ఆరగిద్దాం
తెలుగు లేదు వెలుగు లేదు
ఊరు లేని పేరు లేని
నిలువ నీడలేని రాజధాని మనది
మరి ఎక్కడ మన అత్మ గౌరవం?

ఇచ్చిందేదో చాలని
మూసుకొని వుందాం
మనకు మాటలెక్కువ
పట్టుదల తక్కువ
మనం చేసే పనికిమాలిన పోరాటంతో
ఉన్నదీ ఊడుతుంది ఉంచుకున్నదీ పోతుంది
కొంచెం మడిచి ఎత్తిపెట్టు మన అత్మ గౌరవం!!
----------------------------------------------------------------------------
క్షమించండి గుండె రగిలిపోతుంది మనల్ని వీరు ఆడుకుంటున్న తీరు చూస్తుంటే

2 కామెంట్‌లు:

Add your comment here