దాశరధి తెలుగువారి సాహిత్య రథ సారధి

దాశరథి, తెలుగువారి సాహిత్య రథ సారధి
ఎనబది ఏండ్ల సాహితీ వారధి
విలక్షణ రచనల పెన్నిధి
తన పయనంలో
తెలంగాణ మాండలీకంతో
తెలుగు మోదుగుపూలు పూయిస్తూ
తెలంగాణ పోరాటాల్ని
అక్షరీకరిస్తూ
తెలుగు సాహిత్య పరిమళాలకు
నిత్యశోభనిస్తూ
చిల్లరదేవుళ్ళ సమాజాన్ని
కళ్ళకు కడుతూ
నిజాము నెదిరించి
జనపదమునకు అక్షరజీవంపోస్తూ 
కావ్యాలను అనువదిస్తూ
దివికేగిన రంగాచార్యులకు
ఇది మా తెలుగు వారి భాష్పాంజలి

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

Add your comment here