ఘంటసాల గానంబున కరిగిపోయి...

ఘంటసాల గానంబున కరిగిపోయి
తలపుల తేరుగట్టి మనో వీధిన ఏగుచుండ
మకరంద తేనియల వర్షంబు కురిసె
అద్భుతముల్కనుగొని అచ్చెరువొంది
ఇది ధ్యానమా పరధ్యానమా అను సంశయమునుండ,
ఊహల ఆకసాలను చుంబించు
పుష్పక విమాన యానమాయని
మనసు తృళ్ళిపడుచుండ
స్వార్థ ఫలము కోరి చేసిన తపస్సునకు ఫలితముండజాలదని
ఫలమాశించని మనోగమనము మహా తపస్సని
నేనెరింగితి
సర్వజ్ఞుడను కాదు
పండితుడను అసలే కాదు
అనుభవమ్ము గడించిన పామరుడిని
నిక్కచ్చి నిజములు మీకుంగోపము దెప్పించునో
తర్క వితర్కముల నన్ను భస్మీపటలము గావించదరో గానీ
మనసు బల్కిన పల్కులను
అక్షరముల మాలగా గూర్చితి
అంతర్జాలమున పంచ గోరితి

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

Add your comment here